Puutarhakatu 41 asemakaavaehdotus

Päivitys 22.5.2017: vihreiden ja vasemmiston vastustuksesta huolimatta ehdotus etenee valtuustoon.

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017 kokouksessaan 2.12.2013 päivätyn ja 20.2.2014 lausuntojen perusteella muutetusta asemakaavanmuutosehdotuksesta  ”Puutarhakatu 41”. Esitys oli lisälistalla 1.

Kaupunginhallituksen esityslistalta: 

 

Asemakaavanmuutosehdotus "Puutarhakatu 41", VIII kaupunginosa (os. Puutarhakatu 41, Rauhankatu 38) (20/2012) (Kv)

Tiivistelmä:

Alue sijaitsee Portsan reunalla, Hansapuiston kupeessa. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on korttelin täydennysrakentaminen ympäristöön sopivalla tavalla. Alueelle tutkitaan käyttötarkoituksen osalta kaavaa, joka mahdollistaa sekä tavanomaisen asumisen että vanhusten palveluasumisen.

 

Ksylk § 98

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Thomas Hagström 6.3.2014:

VIII kaupunginosan korttelin 23 tonteille 3 ja 6, Hansapolun ja Ratavahdinrinteen katualueille sekä Hansapuiston puistoalueelle on laadittu 2.12.2013 päivätty ja 20.2.2014 lausuntojen johdosta muutettu asemakaavanmuutosehdotus ”Puutarhakatu 41” (20/2012).

Asemakaavan kuvaus

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on korttelin täydennysrakentaminen ympäristöön sopivalla tavalla. Alueelle tutkittiin käyttötarkoituksen osalta kaavaa, joka mahdollistaa sekä tavanomaisen asumisen että vanhusten palveluasumisen.

Luonnosvaiheessa tutkittiin eri ratkaisumalleja muutosalueen täydennysrakentamiselle. Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan toiveen mukaisesti luonnoksia laadittiin useampia.

Asemakaavaehdotus on laadittu kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan 20.8.2013 hyväksymän vaihtoehto 4:n pohjalta.

Rakennusmassoittelussa on pyritty tasapainoiseen kokonaisuuteen, jossa korttelin rakennukset täydentävät katukuvaa. Korttelin keskelle sijoitettu rakennus jakaa piha-alueen kahteen suojaisaan sisäpihaan. Yläpihaa reunustavat vanhan Portsan mittakaavaa noudattavat rakennukset. Alapihan rakennukset noudattavat Portsakodin mittakaavaa. Maastomuotojen takia rakennusten räystäskorkeus pysyy samana vaikka alapihan rakennukset ovat korkeampia kuin yläpihan. Pysäköintikerroksen päälle on mahdollista sijoittaa asuntokohtaiset oleskelupihat. Hansapuisto säilyy puistoalueena. Tontilla 23.-6 palanut puutalo on esitetty korvattavaksi uudisrakennuksella.

Kaavaprosessin vaiheet

Asemakaavan laadinta perustuu TVT Asunnot Oy:n 30.1.2012 (tontti 23.-6) ja TeliaSonera Oyj:n (tontti 23.-3) 17.8.2012 päivättyihin aloitteisiin. Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittelyn yhteydessä esittänyt, että myös Hansapuiston puistoalue otetaan mukaan tarkasteluun. Kaavateknisistä syistä Ratavahdinrinteen katualue on myös lisätty muutosalueeseen.

Osallisille on asemakaavanmuutoksen vireilletulosta tiedotettu kirjeellä. Lisäksi kaavanmuutoksen vireilletulosta tiedotettiin 13.10.2012 julkaistulla kuulutuksella. Asemakaavanmuutoksen vireilläolosta on tiedotettu vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa.

Kaavahankkeesta on järjestetty yleisötilaisuus luonnosvaiheessa. Lisäksi on järjestetty erillinen luonnosvaihtoehtojen esittely- ja kommentointitilaisuus ennen kuin luonnokset vietiin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn.

Asemakaavaprojektin perustamiskokous pidettiin 23.1.2013.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on 20.8.2013 hyväksynyt luonnoksen ”VE 4” laadittavan asemakaavaehdotuksen pohjaksi.

Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaisten lausunnot vuodenvaihteessa 2013-2014.

Lausuntojen perusteella tehdyt muutokset

2.12.2013 päivätystä asemakaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta, Kiinteistöliikelaitokselta, Vesiliikelaitokselta, Turku Energia Oy:ltä, TeliaSonera Finland Oyj:ltä, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY), Ympäristötoimialan rakennusvalvonnalta sekä Museokeskukselta.

Asemakaavanmuutosehdotuksesta saatujen lausuntojen perusteella ehdotusta on vähäisissä määrin muutettu ja täydennetty 20.2.2014.

Rakennusvalvonnan ja Kiinteistöliikelaitoksen lausuntojen perusteella muutetaan ja tarkennetaan määräyksiä vähäisissä määrin (mm. palveluasunto- ja kerrosmääritelmiä koskevat määräykset). Hansapuistossa siirretään sijainniltaan ohjeellisen kulkuyhteyden merkintä nykyisen reitin kohdalle. Myös ELY-keskuksen toivomia tarkennuksia rakentamista ohjaaviin määräyksiin lisätään. Kaavakarttaan lisätään myös maininta ”Lupahakemuksia käsiteltäessä rakennuslupaviranomaisen on pyydettävä kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausuntoa rakennusten julkisivuista ja ympäristöön soveltuvuudesta”.

Seuraava vaihe

Asemakaavanmuutosehdotus on seuraavaksi tarkoitus laittaa julkisesti nähtäville.

Sovelletut lainkohdat:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 31 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Oheismateriaali 1Palovauriokartoitus (Vahanen Oy) 19.8.2011

Oheismateriaali 2Rakennustekninen selvitys (Kiratek Oy) 8.1.2012

Oheismateriaali 3Muistio yleisötilaisuudesta 20.11.2012

Oheismateriaali 4Muistio luonnosvaihtoehtojen esittely- ja kommentointitilaisuudesta 14.3.2013

Oheismateriaali 5Mielipiteet

Oheismateriaali 6Kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta annetut lausunnot

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 2.12.2013 päivätty ja 20.2.2014 lausuntojen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus ”Puutarhakatu 41” esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Samalla kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää periä asemakaavanmuutosaloitteiden tekijöiltä TVT Asunnot Oy:ltä ja TeliaSonera Oyj:ltä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneina kustannuksina:

– asemakaavakarttojen laatimiskuluja   6 000 euroa

– kuulutuskuluja                                       500 euroa

Yhteensä                                             6 500 euroa

Kustannusten jakautuminen:

TVT Asunnot Oy 3 250 euroa

TeliaSonera Oyj  3 250 euroa.

Maksut laskutetaan sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavanmuutosehdotuksen.

PäätösAsia pantiin pöydälle Koiviston Sundqvistin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Ksylk § 108

Pöydältä 18.3.2014 § 98.

PäätösEhdotus hyväksyttiin. Päätös asiassa tehtiin äänin 7-4.

Päätöksenteko

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

1. äänestys

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Aaltonen, Antinluoma, Engblom, Helesvirta, Hellstén, Mattila ja Peltola.

Sundqvistin Sandelinin kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Huttunen ja Koivisto.

Muurinen ja Säteri olivat poissa kokouksesta.

2. äänestys

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Aaltonen, Antinluoma, Engblom, Helesvirta, Hellstén, Mattila ja Peltola.

Sandelinin Huttusen kannattamana tekemän hylkäysehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Koivisto ja Sundqvist.

Muurinen ja Säteri olivat poissa kokouksesta.

Sandelinin hylkäysehdotus ja Sundqvistin palautusehdotus oli seuraava:

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää palauttaa kaavan uuteen valmisteluun seuraavalla ohjeistuksella:

– tontilla 6 olevat molemmat puutalot merkitään säilytettäviksi kohteiksi ja tälle tontille rakennettavien uudisrakennusten tulee räystäskorkeuksiltaan ja leveydeltään noudattaa Port Arthurin vanhojen rakennusten mittasuhteita. Mikäli palanutta puutaloa ei pystytä kunnostamaan, tulee se korvata mittasuhteiltaan samankokoisella uudisrakennuksella.

Perustelut

Port Arthurin puutalokorttelit on yhtenäinen ja laaja 1900-luvun alun työväen asuinalue, joka on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Lisäksi Port Arthurin alueelle on v. 1981 vahvistettu rakennusten purkamisen ja julkisivumuutosten tekemisen kieltävä suojelukaava. Nyt käsittelyssä olevan kaavan mukainen rakentaminen ei noudata Port Arthurin vanhan puutalokannan mittasuhteita, eikä näin ollen turvaa Portsalle tyypillistä rakennuskantaa kaupunkikuvassa, mitä ELY-keskus lausunnossaan edellytti. Lisäksi museopalveluiden lausuntoa ei ole kaavakäsittelyssä huomioitu, vaikka kaava-alueella sijaintinsa vuoksi on selkeä kaupunkikuvallinen merkitys Portsan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön kannalta. Lisäksi on kyseenalaista muuttaa suojelukaavaa tulipalon jälkeen huomattavalla lisärakennusoikeudella selkeästi tehokkaammaksi.

Kh §

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2.12.2013 päivätyn ja 20.2.2014 lausuntojen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen ”Puutarhakatu 41”.

 

Tässä linkki esityslistaan ja liitteisiin: 

http://ah.turku.fi/kh/2017/05220131/3551544.htm