Juhana Herttuan koulun tilalle suunnitellaan massiivista taloa

OAS Asemakaavanmuutos
6.5.2022
Kaupunginosa: IX
Osoite: Malminkatu 3-5, Hansakatu 2

Suunnittelualue
Asemakaavanmuutos laaditaan IX kaupunginosaan kortteliin 11, osalle Tallimäenpuistoa, Hansapuistikkoon sekä osille Puutarhakatua, Malminkatua ja Hansakatua.

Mäen laella sijaitsee vuonna 1967 valmistunut Merenkulkuoppilaitoksen koulurakennus ja vuonna
1960 valmistunut Juhana Herttuan koulu. Molemmissa rakennuksissa on koulutoiminta lakannut ja
rakennukset ovat tyhjillään. Juhana Herttuan koulu on yleiskaavaehdotuksen liitekartalla merkitty arvokkaaksi rakennetun ympäristön kohteeksi. Molemmat koulurakennukset on Turun museokeskuksen
inventoinneissa todettu kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiksi.


Kaupunginhallitus on 18.1.2021 § 3 hyväksynyt Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvityksen, ja
päättänyt että hankkeessa siirrytään hankesuunnitteluvaiheeseen. Tarveselvityksen mukaan alueen
koulutoiminnot tullaan keskittämään Linnakaupungin monitoimitalon yhteyteen, eikä kaupungilla ole
enää käyttöä Juhana Herttuan koulurakennukselle. Merenkulkuoppilaitoksen koulutus on v. 2013 siirtynyt uusiin tiloihin. Nykyisellä omistajalla ei ole käyttöä rakennukselle koulurakennuksena.

Alueen itäosassa sijaitseva Hansapuistikko lähialueineen on Pakkarinkadun kolerahautausmaahan
kuulunutta muinaisjäännösaluetta. Puutarhakadun ja Malminkadun risteyksessä on Malminkadun kolerasairaalan kiinteä muinaisjäännösalue.
Merenkulkuoppilaitoksen tontti on Malminkatu 5 Oy:n omistuksessa. Muut alueet ovat Turun kaupungin omistuksessa.


Asemakaavanmuutoksen tavoitteet
Asemakaavamuutoksen taustalla on yksityisen kiinteistönomistajan Malminkatu 5 Oy:n aloite. Juhana
Herttuan koulurakennus suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi maaliskuussa 2020. Korvaavat koulutilat
on päätetty sijoittaa rakennettavaan Linnakaupungin monitoimitaloon, joka vapauttaa nykyisen Juhana Herttuan koulun kiinteistön jatkokehitykseen.


Kohteen kehittämiseksi on laadittu Turun kaupungin ja Malminkatu 5 Oy:n välillä kumppanuussopimus, jonka tavoitteena on tutkia yhteistyössä alueelle uutta maankäyttöratkaisua yhtenä kokonaisuutena ilman maanomistus- ja kiinteistörajoja, samalla vaarantamatta alueen erityisiä kaupunkikuvallisia,
maisemallisia, kulttuurihistoriallisia ja luontoarvoja sekä huomioiden hanketaloudellinen toteuttamiskelpoisuus.


Kaavatyön yhteydessä tutkitaan vaihtoehtoisia maankäyttöratkaisuja, joista yhtenä toimii Schauman
Arkkitehtien laatima ”Arkipelagi visio” -viitesuunnitelma ja toisena ratkaisu, jossa alueella sijaitsevat
rakennukset säilytettäisiin kokonaan tai osittain osana uudisrakentamista. Luontoarvoiltaan merkittävä
lounaisrinne säilytetään puistoalueena.


Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn 31.12.2023 mennessä ja että alue tullaan pääosin toteuttamaan kumppanuussopimuksen osapuolten toimesta.

Kaavatilanne
Yleiskaava
Suunnittelualue on voimassa olevassa yleiskaavassa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY).
Puutarhakatu ja Malminkatu sekä alueen lounaisnurkan pieni osa ovat työpaikkojen ja asumisen aluetta (PAK).


Yleiskaava 2029, ehdotus
Alueelle on laadittavana uusi yleiskaava 2029. Kaavaehdotuksessa 20.12.2021 alue on valtaosaltaan
keskustatoimintojen aluetta. Kaavamääräyksen mukaan alue varataan Turun kaupunkialuetta palveleville keskustatoiminnoille. Alueen pääasiallisia toimintoja ovat keskustamainen asuminen, julkiset ja
yksityiset palvelut, hallinto ja keskustaan soveltuvat ympäristöhäiriötä aiheuttamattomat työpaikkatoiminnot. Maanvaraista pihaa tulee säilyttää tonteilla, joilla sellaista vielä on. Vähintään 20 % näiden tonttien pinta-alasta on suositeltava jättää rakentamattomaksi piha-alueeksi.
Nykyinen Tallimäenpuiston alue on yleiskaavaehdotuksessa osoitettu puistoalueeksi.


Puutarhakadun reunaan on merkitty pyöräilyn pääverkoston reitti. Juhana Herttuan koulu on merkitty
arvokkaaksi rakennetun ympäristön kohteeksi, kuten myös sen vieressä kaava-alueen ulkopuolella
sijaitseva Topeliuksen koulu. Malminkadun varressa, alueen vieressä on useita rakennetun ympäristön arvokkaita aluekokonaisuuksia.


Tallinmäenpuisto ja siihen liittyvät rakentamattomat alueet Merenkulkuoppilaitoksen tontin reunalla on
yleiskaavaehdotuksessa merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi.
Suunnittelualue sijoittuu Kakolan länsisellin historiallisen maamerkin keskeisen näkymäsuunnan kohdalle.

Tässä koko osallistumis- ja arviointisuunnitelma: